disclaimer

Deze website is een product van Anima Webdesign. Deze website wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Anima Webdesign is niet aansprakelijk voor fouten in de inhoud van deze website en evenmin voor de inhoud op de websites waar deze website naar verwijst. Anima Webdesign vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

De foto’s en banners zijn op zichtbare en onzichtbare wijze voorzien van een kenmerk. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Gerard Kuit of Anima Webdesign.